ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 ธันวาคม 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด