การฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

การฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และข้าวคุณภาพดีตามระบบ GAP และอินทรีย์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด