ยินดีต้อนรับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง" โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา