ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ฯ

คณะกรรมการ ประธานกลุ่ม ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ฯ ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด