ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์บ้านนำ้หลง

ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์บ้านนำ้หลง จำนวน 159 ราย