การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฎิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562" เกษตรกรทำสวนผสมผสานเวียงตาล และกลุ่มเกษตรกรทำไร่สวนผสมบัานดง ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด