ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นและคณะประเทศเมียนมาร์ ศึกษาดูงาน

26 กันยายน 2558 ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นและคณะประเทศเมียนมาร์ ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด