ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด