ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิคมการเกษตรตำบลแม่จะเรา

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิคมการเกษตรตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ขั้น 1 ปีที่ 2 โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก