การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ครั้งที่ 20

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ครั้งที่ 20 วันที่ 29 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 110 ท่าน