กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

สหกรณ์การเกษตรสบปราบเดินทางไปบริจาคสิ่งของและรางวัล เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอสบปราบ จำนวน 19 โรงเรียน