ตลาดเกษตรกร (Farmer Market)

ศูนย์กลางรวบรวมจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกและกลุ่มเครือข่าย เพื่อเป็นตลาดรองรับผลผลิตของสมาชิกและกลุ่มเครือข่าย

แนวคิด

 • เพื่อให้สมาชิกรายย่อยนำผลผลิตมาจำหน่าย
 • เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้สินค้าที่จำหน่ายมีคุณภาพ สด ปลอดภัย
 • เพื่อให้เกิดช่องทางจำหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง
 • เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถซื้อสินค้า อุปโภค,บริโภคในตลาดของสหกรณ์

ผลิตภัณฑ์สินค้า

 1. สินค้าเกษตรกร
 2. อาหารสด แปรรูป
 3. สินค้าอุปโภคบริโภค
 4. ร้านกาแฟ
 5. ร้านอาหาร
 6. นวดแผนไทย
 7. จุดพักรถ - ถ่ายรูป