ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการ "วิถีการตลาด วิถีสหกรณ์"

วันที่ 5 มีนาคม 2559 นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการ "วิถีการตลาด วิถีสหกรณ์" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด