ศึกษาดูงานประเทศไทย-ลาว นาคราชนคร

ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ นาคราชนคร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557