กิจกรรมอบรม ”ความปลอดภัยในสถานศึกษา”

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เป็นตัวแทนเปิดกิจกรรมอบรม ”ความปลอดภัยในสถานศึกษา” ในโครงการสานอนาคตการศึกษา บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ โรงเรียนนายางวิทยา อ.สบปราบ จ.ลำปาง