ศึกษาดูงาน ณ สวนประสพชัย จ.ลำพูน

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นำโดยท่านประธาน, คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไปศึกษาดูงานเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาคราฟเชิงธุรกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สวนประสพชัย ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน