มอบน้ำดื่มบริการผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2019 ที่โรงพยาบาลสบปราบ

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบน้ำดื่ม 1,200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสบปราบ เพื่อให้บริการผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2019