แจกของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2563

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมแจกของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ทั่ว อ.สบปราบ จำนวน 13 โรงเรียน