อบรมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านสบปราบ

วันที่ 26 ธ.ค.2556 อบรมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านสบปราบเพื่อเตรียมขอใบรับรอง GAP พืช โดย สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง