การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ครั้งที่ 48 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560