การฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง เรื่อง ศัตรูพืชที่สำคัญ

การฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง เรื่อง ศัตรูพืชที่สำคัญ การสำรวจระบบนิเวศ และการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน โดย อ.ธีระศักดิ์ ศรีวิชัย ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด