คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด ศึกษาดูงาน

คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด วันที่ 21 ธันวาคม 2558