ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์บ้านนาไม้แดง

ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์บ้านนาไม้แดง จำนวนสมาชิก 90 คน