การประชุมเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมเพื่อประเมินแปลง ปี 2558

การประชุมเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมเพื่อประเมินแปลง ปี 2558 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อ.สบปราบ จ.ลำปาง