การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47 วันที่ 28 ตุลาคม 2559