ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก