การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด