ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

โครงการจัดเวที/ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด