ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีบรรพาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ปี 2564

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นประธานในพิธีบรรพาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ปี 2564 รุ่นที่ 15 วันที่ 2-9 เมษายน 2564 ณ วัดบ้านหล่าย อ.สบปราบ จ.ลำปาง