ยินดีต้อนรับคณะผู้แทนสหกรณ์ร้านค้า ในโครงการ "วิถีการตลาด วิถีการสหกรณ์"

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นายประเสริฐ สว่างวงค์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ยินดีต้อนรับคณะผู้แทนสหกรณ์ร้านค้า ในโครงการ "วิถีการตลาด วิถีการสหกรณ์" จำนวน 100 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปรียนเรียนรู้ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด