กิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ป่า”

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ป่า” จัดขึ้นโดย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยจง จังหวัดลำปาง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าจากผลกระทบของไฟป่า ณ วัดบ้านแก่น อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง