ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จังหวัดลำปาง

 

 

ผังบริเวณสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

ปฏิทินกิจกรรมเรียนรู้

สถานที่เรียนรู้ : สำนักงาน
ช่วงเวลาเรียนรู้ : ม.ค.-ธ.ค.
กิจกรรมเรียนรู้ : - ธุรกิจสินเชื่อ และรับฝากเงิน
- สวัสดิการสมาชิก
- ระบบงานต่าง ๆของสหกรณ์
สิ่งที่ได้เรียนรู้ : การบริหารจัดการ
เวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง
 
สถานที่เรียนรู้ : ฟาร์มไก่
ช่วงเวลาเรียนรู้ : ม.ค.-ธ.ค.
กิจกรรมเรียนรู้ : - การผลิตลูกไก่
- ฟาร์มมาตรฐาน
สิ่งที่ได้เรียนรู้ : การผลิตและการตลาด
เวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง
 
สถานที่เรียนรู้ : แปลงเรียนรู้ข้าว GAP, Organic
ช่วงเวลาเรียนรู้ : ส.ค.-ธ.ค.
กิจกรรมเรียนรู้ : การปลูกข้าว
สิ่งที่ได้เรียนรู้ : การผลิตและการตลาด
เวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง
 
สถานที่เรียนรู้ : แปลงผัก GAP
ช่วงเวลาเรียนรู้ : พ.ย.-ก.พ.
กิจกรรมเรียนรู้ : การปลูกผัก
สิ่งที่ได้เรียนรู้ : การผลิตและการตลาด
เวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง
 
สถานที่เรียนรู้ : สิ่งแวดล้อม
ช่วงเวลาเรียนรู้ : ม.ค.-ธ.ค.
กิจกรรมเรียนรู้ : สวนไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง
สิ่งที่ได้เรียนรู้ : ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
เวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง

กิจกรรมเรียนรู้การสหกรณ์และประยุกต์ใช้วิธีการสหกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

แผ่นพับ