ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร GMP Codex

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการผลิตด้วยระบบมาตรฐาน (GMP Codex) และการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานในระดับสากลในอุสาหกรรมอาหารของไทย" ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด