ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเกษตรอำเภอเถิน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ที่มาศึกษาเรียนรู้ในโครงการยกระดับการผลิต และคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP