ปฏิบัติธรรมเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน ปฏิบัติธรรมเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว