ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันพระเนตร

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร จำนวน 120 คน ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด