การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 46 วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด