อบรมผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ประจำปี 2560 วันที่ 4

วันที่สี่ ของการอบรมผู้นำกลุ่มตำบลแม่กัวะ ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ