ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยวิธี Zoom meeting มีตัวแทนสมาชิกประชุมในจุดพื้นที่ 4 ตำบล