การประชุมนักวิชาการพบเกษตรกร ครั้งที่ 2

การประชุมนักวิชาการพบเกษตรกร ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ปี 2559 จังหวัดลำปางและจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 2 และวันที่ 7-8 กันยายน 2559 โดย ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวลำปาง กรมการข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด