ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กรรมการ ประธานกลุ่ม ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด จังหวัดน่าน