พิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

พิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ Farmer's Market สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด