ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 42 กลุ่ม สมาชิก

น.ส.สมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ออกประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน 42 กลุ่มสมาชิก ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 รับสมาชิกใหม่ นำสินค้าอุปโภค-บริโภค ไปจำหน่ายให้สมาชิกในราคาประหยัด รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ให้สมาชิกรับทราบ