กฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ ถอดถวาย ณ วัดสวนหลวง

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการ นางศรีลัดดา ฟูทำ ผู้ช่วยผู้จัดการและคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมถวายกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ ถอดถวาย ณ วัดสวนหลวง เขต 6 ตำบลนิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง วันศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2557

โดยมีคณะ สหกรณ์ทั้ง 8 สหกรณ์เข้าร่วมถวายในครั้งนี้

  • สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
  • สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด
  • สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด
  • สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด
  • สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด
  • สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด
  • สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด
  • สหกรณ์การเกษตรนิคมกิ่วลม จำกัด

ยอดกฐิน 552,225.00 บาท