ผู้จัดการสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "ยกระดับองค์ความรู้กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

นางพนัชกร เพชรชูช่วย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ยกระดับองค์ความรู้กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์ในภาคการเกษตร" ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2567 โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์