พิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่จังหวัดลำปาง

พิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่จังหวัดลำปาง ให้กับเกษตรกรในโครงการทั้ง 110 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด