การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมรวมใจ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด