ประมวลภาพงานกีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ครั้งที่ 19

ประมวลภาพงานกีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ครั้งที่ 19 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด