อบรมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ได้รับมาตรฐาน GAP พืชอาหารปลอดภัย