คณะชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด ศึกษาดูงาน

คณะชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด วันที่ 2 ธันวาคม 2558